TZ-ZPS-11/2022 Dostawa koagulantu roztworu żelaza III dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. przy ul. Okrzei 6 w Stargardzie, informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, którego przedmiotem jest: 

Dostawa koagulantu roztworu żelaza III dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie 

Opis przedmiotu zamówienia, sposób odbioru SWZ, informacje na temat wadium, kryteria oceny ofert określa załączona Specyfikacja Warunków Zamówienia, która stanowi integralną część ogłoszenia. 

SWZ oraz Regulamin udzielania zamówień sektorowych jest też dostępny na stronie internetowej: www.wodymiejskie.stargard.pl 

TZ-ZPS-11.2022 SWZ

TZ-ZPS-11.2022 Załącznik nr 3 Wzór umowy.docx

TZ-ZPS-11.2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (pdf)

TZ-ZPS-11.2022 Ogłoszenie

TZ-ZPS-11.2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (edytowalny)

TZ-ZPS-11.2022 Załącznik nr 2 Wykaz dostaw

 

TZ-ZPS-11.2022 Informacja z otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty