NP-ZPS-17/2022 Dostawa armatury wodomierzowej do magazynu depozytowego (konsygnacyjnego)

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest dostawa armatury wodomierzowej do magazynu depozytowego (konsygnacyjnego) zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Zestawienie armatury i wymaganych przez Zamawiającego minimalnych stanów magazynowych (wersja edytowalna)

Zestawienie armatury

Zestawienie minimalnych stanów magazynowych

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie – podstawy wykluczenia

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty