NP-ZPS-18/2022 Dostawa armatury wodociągowej dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. (umowa ramowa)

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:
Dostawa armatury wodociągowej dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. (umowa ramowa) zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Zestawienie armatury

Załącznik nr 1 – Zestawienie armatury (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

Załącznik nr 6 Wzór umowy (umowa ramowa)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty