NP-ZPS-4/2023 Dostawa armatury wodomierzowej do magazynu depozytowego (konsygnacyjnego)

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 24.03.2023

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest: Dostawa armatury wodomierzowej do magazynu depozytowego (konsygnacyjnego).

Zapraszamy do złożenia oferty zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Zestawienie minimalnych stanów magazynowych

Załącznik nr 1 – Zestawienie armatury i wymaganych przez Zamawiającego minimalnych stanów magazynowych (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

WYJAŚNIENIA SWZ I

Modyfikacja SWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty