NP-ZPS-23/2022 Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej umiejscowionej w ul. Kościuszki w Stargardzie (ETAP II)

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w ramach prowadzonego zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:
Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej umiejscowionej w ul. Kościuszki w Stargardzie (ETAP II) zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 1a Rysunek 1

Załącznik nr 1b Rysunek 2

Załącznik nr 1c Rysunek 3

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

Załącznik nr 6 Wzór umowy

WYJAŚNIENIA SWZ I

Modyfikacja SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty