NP-ZPS-21/2022 Sukcesywne dostawy flokulantu Skuma 6326 na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem są:
Sukcesywne dostawy flokulantu Skuma 6326 na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 -Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty