NP-ZPS-19/2023 Remont odcinka sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Stargardzie metodą crackingu wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowych

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest: Remont odcinka sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Stargardzie metodą crackingu wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowych zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapisów Działu III Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp (zwanego w dalszej części „Regulaminem”), w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/834753