NP-ZPS-15/2023 Wykonanie odtworzenia nawierzchni po awariach na sieci wodociągowej w ul. Czarnieckiego i ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Wykonanie odtworzenia nawierzchni po awariach na sieci wodociągowej w ul. Czarnieckiego i ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapisów Działu III Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp (zwanego w dalszej części „Regulaminem”), w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/821336