NP-ZPS-13/2024 Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej umiejscowionej w ul. Kościuszki oraz w ul. Włosienniczej-Kuśnierzy-Szewskiej-Basztowej w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej umiejscowionej w ul. Kościuszki oraz w ul. Włosienniczej-Kuśnierzy-Szewskiej-Basztowej w Stargardzie

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/937294