Informacja dotycząca taryfy za wodę i ścieki.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lutego 2022r, nadal będą obowiązywały dotychczasowe stawki taryfowe za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, do czasu zatwierdzenia nowego wniosku taryfowego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

O zmianach zostaną Państwo poinformowani w kolejnych informacjach.