NP-ZPS-22/2022 Likwidacja dwóch studni głębinowych wraz z odwiertem dwóch nowych i wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.01.2023 R.

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w ramach prowadzonego zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:
Likwidacja dwóch studni głębinowych wraz z odwiertem dwóch nowych i wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Opis sterowania studni

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

WYJAŚNIENIA SWZ I

WYJAŚNIENIA SWZ II

karata rej studni 2a

karata rej studni 2b

Modyfikacja SWZ

WYJAŚNIENIA SWZ III

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania