NP-ZPS-20/2022 Świadczenie usług w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych po wykonanych pracach (planowanych i awaryjnych) na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard w 2023 roku

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w ramach prowadzonego zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:
Świadczenie usług w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych po wykonanych pracach (planowanych i awaryjnych) na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard w 2023 roku zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty