Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi odbierania nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie obiektu Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o. zamieszczają poniższe oświadczenie.

Spółka w ramach realizowanych zadań prowadzi działalność związaną z odbiorem nieczystości ciekłych z terenu Miasta Stargard, gmin powiatu stargardzkiego a nawet terenu poza powiatem stargardzkim. Dostarczanie ścieków socjalno–bytowych od mieszkańców realizowane jest za pośrednictwem przedsiębiorstw zewnętrznych, które świadczą na rzecz mieszkańców usługę odbioru nieczystości ciekłych, które następnie dostarczają wg. własnego uznania do wybranych oczyszczalni ścieków. Z tytułu odbioru ścieków do oczyszczenia Wody Miejskie Stargard za przyjęcie metra sześciennego pobierają od 01.04.2022 kwotę – 7,02 zł netto (w okresie od 01.02.2021 r. do 31.05.2022 r. była to kwota 6,70 zł netto), co przy przyjęciu przeciętnej wielkości przydomowej oczyszczalni ścieków 2 m3 daje rzeczywisty koszt dla gospodarstwa domowego w wysokości 14,04 zł za jedno opróżnienie.

Ponadto zgodnie z treścią § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych dopuszczalna wielkość ładunku zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych, wprowadzanych do stacji zlewnej jest wynikiem przyjętego dla Oczyszczalni Ścieków bilansu ilościowego i jakościowego ścieków w odniesieniu do przyjętego procesu oczyszczania i sposobu stosowania osadów ściekowych.

Opłaty podwyższone stosowane przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. stanowią element rekompensaty dodatkowego kosztu jakie przedsiębiorstwo jest zobowiązane ponieść w związku z dokonywaniem zrzutu do stacji zlewnej ścieków z przekroczonymi parametrami. Ustawodawca określił wpływ przekroczeń na wartość dodatkowego kosztu jednostkowego odpowiadającego przekroczeniu, a wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. W odniesieniu do ilości odbieranych dowożonych ścieków socjalno-bytowych od początku roku 2022 do końca sierpnia, przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieku dowożonego dotyczyło 8,42% ścieków dowożonych. Również wysokość opłaty podwyższonej za analogiczny okres wyniosła średnio do metra3 ścieku dowożonego 1,15 zł, co również wskazuje, że średni koszt 1 metra3 ścieku socjalno-bytowego z uwzględnieniem przekroczeń wyniósł 8,17 zł netto.

W przypadku, gdy Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. odstąpiłyby od naliczania opłaty podwyższonej w przypadku przekroczenia parametru ścieku dowożonego, to koszt jego oczyszczenia ponosiliby mieszkańcy Miasta Stargard w wyższych opłatach zawartych w taryfie.

Przedsiębiorstwo nie wymaga również specjalnej procedury związanej z plombowaniem pojazdu asenizacyjnego oraz udziału mieszkańca w procedurze od opróżnienia zbiornika czy osadnika do zrzutu nieczystości ciekłych na stacji zlewnej.

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. nie posiadają pozycji monopolistycznej i nie są jedynym podmiotem, który stwarza możliwość odbioru nieczystości ciekłych, jednakże inne oczyszczalnie również funkcjonują w podobnych warunkach.

Stacja zlewna obsługiwana przez Przedsiębiorstwo posiada możliwość wstrzymania odbioru nieczystości ciekłych w przypadku, gdy wprowadzana nieczystość ciekła nie spełnia (wybranych) dopuszczalnych parametrów, jednak w trosce o możliwość zapewnienia użytkownikom opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe, nie podejmuje takich działań, do momentu kiedy przekroczenia ścieku dowożonego nie stanowią zagrożenia dla utrzymania przez przedsiębiorstwo normy dla ścieku oczyszczonego wprowadzanego do rzeki Iny.