NP-ZPS-12/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W STARGARDZIE – BUDOWA ZAMKNIĘTYCH KOMÓR FERMENTACYJNYCH ORAZ BUDOWA PRZEPOMPOWNI NADMIAROWEJ ŚCIEKÓW Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYCMI” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. ZAPRASZAJĄ DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

dotyczącego udzielenia zamówienia sektorowego prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)
o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w art. 3 ustawy

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/801024