Instalacja fotowoltaiczna na finiszu

Budowa Instalacji fotowoltaicznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Stargardzie na finiszu – planowany termin zakończenia to połowa września 2018 r. Inwestycja realizowana jest na dwóch obiektach tj. Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Warszawskiej 24 i Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały 65.
Przedmiot umowy obejmuje dostawę, montaż oraz rozruch systemów paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania Spółki. Łącznie w obu instalacjach zostanie zainstalowanych 7148 paneli o łącznej mocy 1,89 MW.
Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 8 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł. Wkład własny wynosi ponad 1.8 mln zł.