NP-ZPS-7/2023 Usługa utrzymania kompleksowej czystości pomieszczeń w obiektach Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:
Usługa utrzymania kompleksowej czystości pomieszczeń w obiektach Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.
Zapraszamy do złożenia oferty zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

WYJAŚNIENIA SWZ I

Załącznik nr 3 do SWZ (modyfikacja)

WYJAŚNIENIA SWZ II

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty