NP-ZPS-8/2023 Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. związana z rozbudową istniejącego sytemu zdalnego odczytu o kolejne strefy

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:
Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. związana z rozbudową istniejącego sytemu zdalnego odczytu o kolejne strefy.
Zapraszamy do złożenia oferty zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 4- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty