NP-ZPS-19/2022 Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej umiejscowionej w ul. Kościuszki w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:
Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej umiejscowionej w ul. Kościuszki w Stargardzie
zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

Rysunki

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty