Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego 85 obiektów budowlanych Spółki w Stargardzie wraz z sporządzeniem protokołów.

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 PLN, którego przedmiotem jest usługa:
Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego 85 obiektów budowlanych Spółki w Stargardzie wraz z sporządzeniem protokołów.
(szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1, 1a i 2 do ogłoszenia)

Termin realizacji – do 30 dni od dnia zawarcia Umowy
Sposób i termin zapłaty – przelew, 30 dni od dnia otrzymania faktury.

NT-50-12022 Załącznik nr 1 wykaz obiektów

NT-50-12022 Formularz ofertowy przegląd roczny

NT-50-1-2022 Załącznik nr 1a wykaz obiektów

NT-50-1-2022 Załącznik nr 2 protokol z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu bud_

NT-50-12022 Ogłoszenie przegląd roczny

NT-50-1-2022 Wzór umowy

NT-50-12022 Formularz ofertowy przegląd roczny