Wieża Ciśnień

Elementem miejskiego układu wodociągowego jest zbiornik wieżowy tzw. Wieża ciśnień. Wieża ciśnień w Stargardzie została zbudowana w latach 1896–1897. Posadowiona jest na niewielkim wzniesieniu terenowym. Rzędna otaczającego terenu wynosi 38,3 – 39,0 m n.p.m. Jest to najwyższa tego rodzaju budowla w Polsce  –   wysokość do iglicy wynosi 65 m. Jest obiektem  neogotyckim, którego  podstawa stanowi ośmiobok zwężający się ku górze przechodząc w walec. Cześć mieszcząca sam zbiornik (pojemność  500 m³) jest najszersza z całej wieży, zwieńczona na zewnątrz blendami  i  blankami. Zdobienia elewacji w formie szachownicy nawiązują stylem do pobliskiej Baszty Morze Czerwone.

W układzie hydraulicznym wodociągu Wieża ciśnień pracuje jako zbiornik centralny, kształtujący ciśnienie wody w sieci wodociągowej miasta, w tym szczególnie Starego Miasta. Wieża ciśnień ściśle związana jest z obsługą stacji wodociągowej i służy jako „wskaźnik” wartości ciśnienia wody w sieci wodociągowej, które waha się w granicy 38-49 m słupa wody, tj. 0,38-0,49 MPa, co odpowiada 360-380 m3 wody w zbiorniku wieży.

Konstrukcja nośna zbiornika wykonana jest z cegły. Wieża ma kształt kołowy, wewnętrzna średnica wynosi 9,15 [m]. Zasadniczy zbiornik (część wodna zbiornika) wykonany jest z blachy stalowej. Ma kształt kołowy, dennicę kulistą i średnicę wewnętrzną – 9,00 m, wysokość – 8,17 m. W środku zbiornika jest szyb komunikacyjny o średnicy 1,1 m. Rzędna najniższej części dna zbiornika wodnego wynosi 61,50 m n.p.m., a górnego stropu zbiornika 70,80 m n.p.m. Rzędna maksymalnego poziomu zwierciadła wody wynosi 69,45 m n.p.m. Poziom operacyjny zbiornika znajduje się na rzędnej 58,85 m n.p.m., stanowi go podłoga z bali drewnianych. Uzbrojenie zbiornika stanowią: rurociąg doprowadzająco – rozbiorczy z rur żeliwnych o dn 250 m oraz rurociąg przelewowo-spustowy z rur żeliwnych dn 200 mm, połączonych ze sobą na rzędnej 59,78 m n.p.m. Uzbrojenie rurociągów stanowią zasuwy odcinające. Poziom zwierciadła wody w zbiorniku wieżowym sygnalizowany jest elektronicznie czujnikiem (tzw. sondą hydrostatyczną) i przekazywany zdalnie do Stacji Uzdatniania Wody, gdzie miernik dwuprogowy po otrzymaniu sygnałów, przetwarza je dając ciągły odczyt poziomu i objętości wody w zbiorniku wieżowym.

W marcu 2007 odbył się kapitalny remont Wieży, podczas którego wyczyszczono elewację i uzupełniono jej braki, naprawiono hełm Wieży i pomalowano go na zielono oraz wykonano nową iglicę (poprzednia uległa zniszczeniu podczas wichury w 2001 roku).

W roku 2016 wykonano iluminację świetlną, która podkreśla jej piękno nocą.