NP-ZPS-4/2024 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach Miedzianej i Kobaltowej w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
w ulicach Miedzianej i Kobaltowej w Stargardzie
zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188706