Skip to content

Usługi wykonywane przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

zatwierdzone decyzją nr SZ.RZT.70.079.2023.KSz z dnia 15.02.2024 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

Opis usług sieciowych i czynności odbiorowych podlegających opłatom

Cena netto 

Dokonanie odbioru rozdziału instalacji wodociągowej

180,00 zł

Dokonanie odbioru rozdziału instalacji wewnętrznej do podlewania ogrodu

180,00 zł

Ponowny odbiór rodziału instalacji wodociągowej/instalacji wewnętrznej do podlewania ogrodu z winy Odbiorcy

Oplombowanie podlicznika

Montaż podlicznika ze zdalnym odczytem na zlecenie odbiorcy (wodomierz, montaż, odczyt po stronie Wodociągów)

90,00 zł

90,00 zł

500,00 zł

Wypompowanie studni wodomierzowej

200,00 zł

Prace wykonywane przez pracowników Spółki polegające na specjalistycznych czynnościach

Indywidualna kalkulacja kosztorysowa

Tabliczka orientacyjna „D” „Z” „H”

45,00 zł / 1 szt.

Usługa ważenia – waga do 60 ton
na terenie Oczyszczalni ul. Drzymały 65

Przywrócenie świadczenia usług wod-kan po zamknięciu windykacyjnym

Opłata za odbiór nieudany, nieodbyty  z winy inwestora    

Opłata za nieodbytą usługę udrażniania instalacji wewnętrznej samochodem ciśnieniowym, z uwagi na brak technicznych możliwości.

(teren miasta Stargard)

STAWKA ZA 1M3 ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STARGARDZIE

Zryczałtowana opłata za przyjęcie i oczyszczenie nieczystości ciekłych pochodzących z osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków  

 

60,00 zł

75,00 zł

130,00 zł

100,00 zł

9,24 zł

353,00 zł/1m3

Parametry Jednostka
stężenia
Najwyższe
dopuszczalne
stężenie
Jednostka
miary
Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania
do kanalizacji ścieków dowożonych
1 2 3 4 5 6
Temperatura o C 35 zł/m3 0,66 Pt = (Tp – Tk) x W x St1
1,32 Pt = (Tp – Tk) x W x St2
Odczyn pH 6,5-9,5 1,32 PpH = W x S pH1
3,30 PpH  = W x S pH2
6,58 PpH  = W x S pH3
12,76 PpH  = W x S pH4
Azot ogólny g/m3 200 zł/kg 26,31 Pw = W x Sj x   (Np – Nk)
                             1 000
Fosfor ogólny 20 26,31
BZT5 2 000 26,31
Substancje
ekstrahujące się
eterem naftowym
100 460,65
Siarczany 500 4,87
Chlorki 1000 4,87
Zawiesina ogólna 1 200 4,87
CHZT >15 000 15,81

Należność dodatkowa przekroczeń dla parametru ChZT poniżej 15.000 g/m3
Stężenie g/m3 Krotność ceny za ścieki za 1 m3 do obliczenia należnościdodatkowej
    ≤4000 1
4001    –    5000 1,5
5001    –    6000 2
6001    –    7000 3,5
7001    –    8000 5
8001    –    9000 7
9001    –    10000 8,5
10001    –    11000 10
11001    –    12000 12
12001    –    13000 14
13001    –    14000 15,5
14001    –    15000 17

Text content

Objaśnienia symboli:

Pt – opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury (w zł),

(Tp – Tk) – ilość stopni przekroczenia dopuszczalnej temperatury,

Tp – temperatura ścieków stwierdzona podczas kontroli (w 0C),

Tk – dopuszczalna temperatura ścieków (w 0C),

W – ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3) niespełniających warunków,
St1
– jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury
o mniej niż 5 0C za każdy stopień przekroczenia (w zł/m3),

St2 – jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury
o 50C  i więcej za każdy stopień przekroczenia (w zł/m3),

PpH– opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł),

SpH1 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej
albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH (w zł/m3),

SpH2 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej
albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 0,5 pH do 1,5 pH (wzł/m3),

SpH3 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej
albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH (w zł/m3),
SpH4 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej
albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH (w zł/m3),

Pw–opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń (w zł),

Np – wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w g/m3),

Nk – wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/m3),

Sj– jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonej
jako wskaźnik (w zł/kg) – zgodnie z obowiązującym w dniu kontroli Rozporządzeniemz dnia 27 grudnia 2017 r.w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ WODY MIEJSKIE STARGARD SP. Z O.O.

 1. Świadczenie usług wyszczególnionych w cenniku w części A następuje na podstawie pisemnego – zlecenia na drukach obowiązujących w Spółce.
 1. Świadczenie usług wyszczególnionych w cenniku w części B następuje na podstawie pisemnego zlecenia lub faxu zatwierdzonego przez kierownika
  techniczno-eksploatacyjnych. W przypadku realizacji zlecenia pilnego na terenie miasta Stargardu wymagana jest zgoda kierownika ds. techniczno-eksploatacyjnych.
 1. Dla klientów którzy nie są odbiorcami usług dostawy wody i odbioru ścieków poza pisemnym zleceniem lub faxem wymagana jest wpłata za przewidywany czas wynajmu. Faktyczny czas wynajmu sprzętu lub wykonanej usługi potwierdzony zostanie w raporcie pracy zgodnie, z którym nastąpi rozliczenie przedpłaty.
 1. Czas wynajmu sprzętu lub wykonanej usługi liczony jest od momentu wyjazdu z bazy do powrotu na bazę z uwzględnieniem następujących zasad:
 • Czas wynajmu sprzętu lub wykonanej usługi w pierwszej godzinie liczony jest jako pełna godzina wynajmu lub usługi
 • Czas wynajmu sprzętu lub wykonanej usługi w każdej następnej godzinie liczony jest jako połowa kolejnej godziny wynajmu lub usługi
 1. Do ceny pracy sprzętu poza obszarem miasta doliczana jest opłata w wysokości 5,00 zł za każdy kilometr zgodnie z potwierdzoną przez zleceniodawcę kartą drogową.
 2. Koszt 1 rg pracowników Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. dla usług wykonywanych na zewnątrz przedsiębiorstwa wynosi  odpowiednio:

W dni pracujące w godzinach od 7:00 do 15:00 –  50,00 zł

W dni pracujące w godzinach od 15:00 do 22:00 i od 6:00 do 7:00 –  66,00 zł

W dni świąteczne i wolne od pracy oraz dni pracujące w godzinach od 22:00 do 6:00 zł  – 84,00 zł

     (nie dotyczy kierowców i operatorów sprzętu)

 1. Termin płatności za świadczone usługi wynosi 14 dni od daty wystawienia.
 1. Przy pracy sprzętu z obsługą w nadgodzinach dokonanych na podstawie zlecenia tj. pomiędzy 1500-700 oraz w dni wolne od pracy i święta do cen jednostkowych należy doliczyć dodatek w wysokości 120,00 zł za każdą godzinę pracy sprzętu.

 

Wynajem samochodów dostawczych i ciężarowych

Opłata netto za 1 godzinę wynajmu

MAN wywrotka  ZST 64WH

125,00 zł

VW Transporter ZS 317NJ

130,00 zł

VW Crafter ZS 429NH

115,00 zł

Ford Connect ZST 36723 (niebieski)

80,00 zł

Ford Transit ZST 30432 (z HDS)

105,00 zł

Ford Connect ZST 29653 (gr. wodomierzowa )

100,00 zł

Ford Connect ZST 34TY  (gr. wodomierzowa)

100,00 zł

Ford Connect ZST 29658 (UW)

95,00 zł

VW Transporter ZST 67599 (gr. remontowa)

105,00 zł

Wynajem koparek

Opłata netto za 1 godzinę wynajmu

Komatsu Koparka WB 93

140,00 zł

Komatsu Koparka WB 97

160,00 zł

Wynajem samochodów ciśnieniowych

Opłata netto za 1 godzinę wynajmu

Samochód ciśnieniowy ECO COMBI ZST 86767

440,00 zł

Samochód ciśnieniowy AQUASTAR ZST T164

440,00 zł

Wynajem ciągników

Opłata netto za 1 godzinę wynajmu

Ciągnik John Deere

175,00 zł

Ciągnik Zetor SCT 4531

95,00 zł

Ciągnik Kioti ZST 5E20

125,00 zł

Wyszczególnienie sprzętu

Cena netto 

Agregat prądotwórczy WACKER

65,00 zł

Zespół prądotwórczy typu SMG-30TE-LS-2

65,00 zł

Przyczepka do agregatu STIM

65,00 zł

Młot spalinowy

60,00 zł

Piła hydrauliczna

150,00 zł

Piła spalinowa do cięcia rur i asfaltu

150,00 zł

Zgrzewarka elektrooporowa

60,00 zł

Zgrzewarka doczołowa do Ø250

60,00 zł

Zagęszczarka

60,00 zł

Walec

65,00 zł

Lokalizator przyłączy kanalizacyjnych -zadymiarka

65,00 zł

Stacja hydrauliczna

65,00 zł

Pompa wody brudnej VOGEL

60,00 zł

Skip to content