Oświadczenie dot. przelewów burzowych

17.06.2023 r. uruchomił się przelew burzowy na wysokości Oczyszczalni Ścieków. Stało się tak, ponieważ podczas wyjątkowo intensywnych opadów, jakie miały miejsce tego dnia, do kanalizacji ogólnospławnej trafiła bardzo duża ilość wody opadowej.

Pochodziła z ulic, dachów i w połączeniu ze ściekami bytowymi po pewnym rozcieńczeniu trafiła przelewami burzowymi do Iny. Ilość wody tego dnia zdecydowanie przekroczyła retencję kanalizacji ogólnospławnej, możliwości hydrauliczne przepompowni głównej w Oczyszczalni Ścieków, jak również pojemność obecnych zbiorników retencyjnych, wynoszącą 4200 m³. Takie rozwiązanie funkcjonuje od początku istnienia sieci kanalizacyjnej w Stargardzie i pozwala na zmniejszenie skutków zalewania piwnic, budynków oraz ulic w mieście. Brak lub zamknięcie tych przelewów doprowadziłby do jeszcze większych szkód. Oczywistym wydaje się, że należy podejmować decyzje, które przede wszystkim spowodują, że nie dojdzie do zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego i ogromnych problemów w domach i mieszkaniach stargardzian, a także w innych obiektach. Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi powinno być tutaj priorytetem i tak do tego podchodzimy.

Z całą stanowczością należy podkreślić, że uruchomienie tego przelewu burzowego nie było główną przyczyną pojawienia się w Inie śniętych ryb. Obecnie rzeka ma bardzo niski, i wciąż opadający, poziom. Temperatura wody jest wysoka, co w połączeniu wpływa na niską zawartość tlenu. Czynniki te powodują tzw. przyduchę, a ta w ogromnej mierze prowadzi do występowania problemu śniętych ryb. Trzeba pamiętać, że intensywne opady mają miejsce również w okresie wiosennym i jesiennym, a mimo to wówczas zjawisko śniętych ryb nie jest notowane. Wszystko za sprawą niższych temperatur, wyższego poziomu rzeki i jej natlenienia. Regularne obniżanie się poziomu wody w Inie powoduje, że skutki występowania gwałtownych ulew są coraz bardziej odczuwalne również dla ekosystemu. Mówienie, że rzeka jest zatruwana przez działania związane z uruchamianiem przelewów burzowych, należy uznać za wysoce nieuprawnione i oparte na nieprawdzie.

Niezależnie od tego Spółka nieustannie inwestuje w szereg działań pozwalających jeszcze bardziej ograniczyć konieczność uruchamiania przelewów burzowych. Od 2001 r. nie ma zgody na odprowadzanie wód opadowych z nowych obiektów i budynków oraz ulic do kanalizacji ogólnospławnej. Ciągłe rozrastanie się utwardzonych terenów w mieście, ale i coraz bardziej obfite opady powodują, że do kanalizacji ogólnospławnej trafia więcej wody. Renowacje tych sieci są prowadzone nieustannie, a retencja zwiększana. Wykonywane są także pomiary wypełnienia kanałów i ich kontrola. Również miasto Stargard cały czas inwestuje w kanalizację deszczową i zbiorniki retencyjne. Przykładami mogą być chociażby tereny w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, Zintegrowane Centrum Przesiadkowe, Park&Ride i amfiteatr. Uruchamianie się przelewów burzowych zostało też ograniczone przez renowację syfonu pod Iną i wybudowanie nowego odcinka sieci kanalizacyjnej – od przelewu do OŚ. Dzięki tym inwestycjom do oczyszczalni doprowadzana jest większa ilości ścieków, głównie opadowych. Później są one retencjonowane i oczyszczane.

W dalszym ciągu zamierzamy zwiększać retencję w Oczyszczalni Ścieków. Opracowano koncepcję budowy nowych obiektów i wykorzystanie na zbiorniki retencyjne tych już istniejących. To pozwoliłoby na ogromne zwiększenie tej retencji z 4200 m³ do poziomu 28 000 m³. Pod uwagę brany jest też jeszcze jeden obiekt i kolejny wzrost o następne 10 000 m³. Cała inwestycja może kosztować ponad 60 000 000 zł. Poza tymi zadaniami konieczne jest przeprowadzenie modernizacji Ujęcia Wody, które funkcjonuje już ponad 30 lat. To inwestycja gwarantująca nieprzerwane i bezpieczne dostaw wody pitnej dla mieszkańców Stargardu. Wartość prac szacuje się na ponad 45 000 000 zł. Cały czas zabiegamy o pozyskanie dofinansowania wspomnianych inwestycji, co pozwoliłoby uniknąć konieczność znacznego podniesienia opłat za wodę i ścieki.

Spółka nie ustaje w wysiłkach ku realizacji w/w inwestycji. Konieczne jest zapewnienie ich odpowiedniego finansowania. Podejmujemy starania, by planowane projekty zostały zrealizowane.

 

 Zarząd Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Piotr Tomczak: Podczas deszczu nawalnego w stargardzkiej kanalizacji mieszają się ścieki bytowe i deszczówka