Skip to content

Komunalny osad ściekowy

Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o. zapraszają do nawiązania współpracy w zakresie przyjęcia na grunty rolne ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Roczna produkcja wynosi ok 8.500 ton w tym w I kwartale roku ilość osadu możliwa do przekazania wynosi ok 3.500 ton II – III kwartale roku ilość osadu możliwa do przekazania wynosi ok 2.500 – 3.000 ton IV kwartale roku ilość osadu możliwa do przekazania wynosi ok 2.500 – 3.000 ton

Zgodnie z art. 96 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz.U.2022.699 t. j.)odzysk komunalnych osadów ściekowych jest możliwy:
1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
2) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
3) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
4) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
5) przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Komunalny osad ściekowy spełnia wszystkie wymagania chemiczne i mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych stanowiące kryterium do stosowania osadu w celach rolniczych.
Spółka na swój koszt:
– wytwarza osad o jakości umożliwiającej jego przyrodnicze wykorzystanie,
– wykonuje badania gleby, na której osad zostanie zastosowany, oraz na podstawie posiadanych wyników (osadu i gleby) określenie czy może być na nich osad zastosowany, a jeśli tak ustalić odpowiednią dawkę osadu.
– przygotowuje pełną dokumentację niezbędną do realizacji przekazania nawozu.
– zapewnia załadunek oraz przetransportowanie osadu z Oczyszczalni ścieków w Stargardzie na pole, dla którego nie ma przeciwskazań do jego zastosowania.
Po stronie odbiorcy osadu jest jedynie równomierne rozprowadzenie go na powierzchni gruntu i wymieszanie z glebą z zachowaniem terminu wskazanego w §4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych(…)nie później niż następnego dnia po przetransportowaniu komunalnych osadów ściekowych na nieruchomość gruntową, na której mają być stosowane.
Podania w zakresie chęci przyjęcia osadu zawierające następujące m.in. informacje:
– dane działki (gmina, obręb, nr, wielkość)
– co będzie siane na wskazanym polu
– termin przyjęcia osadu
należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki ul. Okrzei 6 w Stargardzie lub przesłać drogą mailowo na adres sekretariat@wodymiejskie.stargard.pl
Skip to content